Disclaimer

De website van Rimpelbehandeling.nl probeert de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website zo goed mogelijk te waarborgen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. Rimpelbehandeling.nl is niet verantwoordelijk voor nadelige gevolgen als gevolg van onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie en wijst elke vorm van aansprakelijkheid in deze van de hand. Rimpelbehandeling.nl behoudt zich het recht voor de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

De verwijzingen en hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Rimpelbehandeling.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar middels een hyperlink of op andere wijze wordt verwezen.

Op alle door de Rimpelbehandeling.nl verstrekte informatie (content als vormgeving) is copyright van toepassing. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van webpagina’s of de inhoud daarvan vatten wij op als inbreuk op de intellectuele rechten en regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord.